Ние очакваме най-високи етични стандарти от страна на нашите служители. Нашите политики и процедури съдействат за постигането на нашата цел да действаме почтено във всички аспекти на дейността си.

Ние поддържаме данни, обхващащи въпроси, свързани със здравето и безопасността, както и относно напредъка в изпълнението на целите, свързани с непрекъснатото подобряване и насърчаване на по-широката информираност по въпросите на здравето, безопасността и околната среда (ЗБОС). Като важна част от нашия план за ЗБОС ние разработваме програма за обучение по теми, свързани със здравето и безопасността за нашите офиси, които включват и обучение за “Оказване на първа помощ” за хората, назначени като отговорници по безопасни условия на труд. Планът отразява намерението ни нашите служители да работят в офис среда, която оставя нисък екологичен отпечатък.

Околна среда

Ние вярваме, че предприемаме подходящите стъпки, за да допринесем за въвеждането на стабилни екологични практики, обхващащи позитивни мерки за създаването и изграждането на добри работни практики в рамките на нашите офиси, включващи действия за постигането на ефикасно използване и намаляване на потреблението на енергия (електричество) и вода, както и управление на отпадъците. Ние сме силно ангажирани в непрекъснатото подобряване на процеса на рециклиране на отпадъчните материали в нашите офиси. Насърчаваме активно нашите служители да подкрепят тези инициативи. Кошчетата за отпадъци са разделени по категории рециклируеми материали, а в общите части са поставени подходящи кошчета за общи отпадъци. Нашата програма за рециклиране включва рециклирането на хартия и други офис консумативи.

Ние отдавна сме ангажирани с оптимизиране използването на ‘по-зелени’ материали в нашите офиси. Продължаваме да работим с доставчиците за използването на продукти, които отговарят на високи стандарти от гледна точка на минимизиране употребата на опасни вещества, и които са по-екологосъобразни.

Ние разбираме колко е важно да се гарантира, че ключовите ни доставчици разполагат с подходящите политики и практики по социални, екологични и етични въпроси.

Ние организираме периодично дейности по въпросите на опазването на околната среда, в зависимост от годишните планове.

Ние препотвърждаваме ангажимента си да предприемем стъпки за намаляване на рисковете, свързани с отговорностите ни за здравето, безопасността и околната среда.