С опит в банковите и капиталовите пазари, застраховането, частния капитал и управлението на богатството и активите, ние смe фокусирани в предоставянето на ценни финансови консултантски услуги на нашите клиенти.

Преглед на качеството на активите (AQR)

Като част от цялостната оценка на регулаторите на банковата система, в съответствие с разпоредбите на регламента относно единния надзорен механизъм (ЕНМ) и методологията, разработена от Европейската централна банка (ЕЦБ), ние служим като трета страна доставчик на независими прегледи на качеството на активите на банката.

Преглед на баланса (BSR)

Организирани и контролирани от национални регулатори и международни организации, включително Европейската комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), ние служим като трета страна доставчик на независими прегледи на баланси в застрахователните компании и пенсионните фондове.

Спазане на нормативната уредба
Ние предоставяме подробни прегледи или вътрешни политики и процеси, както и доклади, представени за регулаторни цели, за да потвърдим спазването на различни държавни изисквания.

Преглед и тестване на системи за вътрешен контрол
Преглед и стриктно тестване на вътрешните политики и процедури на организацията по отношение на спазването, което позволява преглед и проектиране на вътрешни процедури и препоръки за по-добро съответствие със стратегическите цели на организацията и подобрена ефективност.

Специални финансови разследвания
Криминалистични разследвания, разрешаване на бизнес спорове, модели на ценообразуване, базирани на разходите, финансова диагностика, индивидуално проектиране на процедури за разследване, отговарящи на нуждите на организацията в алтернативни ситуации

Консултативни услуги свързани с необслужвани заеми
Анализ на портфолиото с необслужвани заеми на организацията и диагностика на ефективността на процеса на събиране, заедно с идентифициране на възможностите за алтернативни стратегии за събиране и инструменти за тяхното прилагане.

Пристъпваме към провеждане на разследвания, правни действия и преговори към отделни длъжници чрез задълбочен анализ и сегментиране на кредитния портфейл, водещ до преразглеждане на ръководството за операции и съответните директиви.

Анализът на пропуските позволява разработването на иновативна, ефикасна и ефективна стратегия за преструктуриране чрез анализ на счетоводните и данъчните последици от всяка стратегия за разрешаване на проблеми, както за финансовата институция, така и за кредитополучателите. Процесът включва внедряване на софтуерен пакет със запазена марка, предназначен за решения за преструктуриране на заеми.

Свържете се с нас