аКриминалистически услуги

Можем да помогнем на компаниите и техните юридически консултанти да реагират ефективно на заплахата от измама и исканията на сложен търговски спор.

бВътрешен одит

Обективна консултантска дейност за гарантиране на достоверността, предназначена да добави стойност и да подобри дейността на организацията. Вътрешният одит може да помогне на организацията да постигне своите стратегически цели, като въведе систематичен, дисциплиниран подход за оценка и подобряване на ефективността на процесите по управление на риска, контрола и управлението.

Необходимостта от системен и дисциплиниран подход за оценка и подобряване на ефективността на процесите на управление, контрол и управление на риска никога не е била толкова голяма, колкото днес. Можем да влезем в ролята на вътрешен одитор на вашата компания, като нашият екип ще посети вашия офис, за да извърши вътрешния одит и да докладва на ръководството. След това съветът на директорите може да обсъди тези констатации и препоръки, за да подобри ефективността и ефикасността на своята организация. Нашите услуги за вътрешен одит включват следното:

  • Проектиране и внедряване на бизнес процеси

Можем да помогнем на вашата организация при проектирането и формализирането на нейните бизнес процеси, с цел да се осигури въвеждането на адекватен контрол, който смекчава потенциалните рискове.

  • Оценка на бизнес процесите

Можем да прегледаме текущите процеси и процедури на вашата компания, да ги анализираме и да дадем конструктивни препоръки, за да ги направим по-ефективни и ефикасни.

  • Управление на риска

Можем да помогнем на ръководството при създаването на функция за управление на риска или самите ние да изградим такава за вашата организация. Това включва идентифициране и оценка на рисковете за вашата компания и препоръки как да ги смекчите.

  • Оценка на функциите на вътрешния одит

Можем да оценим съществуващата функция за вътрешен одит и да предоставим ефективни препоръки.

в. Банков риск и регулация

Можем да помогнем на клиентите ни да управляват риска чрез стратегически план за повишаване на ефективността и достигане до рентабилен статут, чрез адресиране на съответния фирмен, ликвиден, кредитен, отчетен, оперативен, капиталов и пазарен риск.

г. FATCA и CRS

Инициативите през последните няколко години за подобряване на глобалната международна данъчна отчетност, които включват Данъчния закон за чуждестранните сметки („FATCA“), се фокусират върху отчитането на информация за финансовите сметки по отношение на американските данъкоплатци. Общият стандарт за отчитане на ОИСР (CRS) е глобален стандарт за автоматичен обмен на информация за финансовите сметки.

Предприятието трябва да определи дали попада в дефиницията на финансова институция за целите на FATCA и CRS. Финансовите институции са длъжни да бъдат в съответствие с задълженията, произтичащи от FATCA и CRS, както и местното законодателство.

Работим в тясно сътрудничество с нашата глобална мрежа, за да Ви предоставим персонализирани съвети и подкрепа, с ефикасни и ефективни решения във всички аспекти на FATCA и CRS, включително:

  • Анализ на влиянието на FATCA върху вашия бизнес и неговата дейност.
  • Разработване на план за действие за съответствие с CRS и FATCA.
  • Попълване на съответните CRS и FATCA формуляри
  • Прилагане на вътрешни процедури, необходими за FATCA
  • FATCA Due Diligence и отчитане
  • Подкрепа за бъдещи изисквания и разработки на FATCA
Свържете се с нас