Всяка сделка, независимо от нейният размер, е от ключово значение за растежа или приемствеността на един бизнес. Но това е валиден аргумент за сделки, основани на правилното решение, при което всички релевантни факти са били взети под внимание; с гаранция че всеки краен резултат винаги е правилно отчетен, независимо дали се отнася за растеж, по-висока рентабилност, по-голям пазарен дял или конкурентно предимство, до минимизирането на свързаните с това рискове, присъщи за всяка сделка.

Ние предлагаме всеобхватни услуги, с персонализиран подход спрямо Вашите потребности, за да се осигури оптимален резултат за Вашата организация.

Услугите по сливания и придобивания включват:

1) Оценки и бизнес модели

2) Консултантски услуги по сливания и придобивания

3) Услуги по осъществяване на сделки

4) Услуги по преструктуриране

 1. a) Оценки и бизнес модели

Въпреки че задълбоченият анализ на количествените аспекти на бизнеса е важен, добрата оценка на бизнеса включва и качествен анализ на дейността, сектора и икономическите условия, в които бизнесът функционира.

Осъзнавайки, че оценката е както наука, така и изкуство, с много нюанси, свързани с определянето на стойността, ние можем да Ви окажем подкрепа като приложим оценителски техники, които са най-подходящи за конкретната ситуация, като положим усилия да разберем икономическите показатели на организацията и да Ви предложим съвет с добавена стойност.

Вие ще бъдете насочвани през целия процес на преглед и разработване на дейности, за да подобрите стратегическите си планове и резултати, в рамките на Вашата организация.

б) Консултантски услуги по сливания и придобивания

Сливанията и придобиванията винаги са придружени от високи очаквания, но проучванията сочат, че повече от половината от тези сделки са неуспешни. Въпреки това, едно сливане и/или придобиване е неразделна част от всяка дългосрочна стратегия на една компания от гледна точка създаване на стойност. Основната цел на сделката за сливане и/или придобиване е организациите да успеят да постигнат по-добри резултати, а не да се постигне незабавно разширение.

Ключът към сливането и придобиването е проявеното внимание, грижа и умения при разбирането на конкретната ситуация във Вашата организация, дефинирането на успешни процеси и идентифицирането на проблемите и възможностите, свързани със сделката. Една добре структурирана стратегия след това ще осигури необходимите резултати и изпълнение на плана с вещина и увереност.

Ние предлагаме на нашите клиенти дисциплиниран подход при структурирането на сделката и прилагаме експертните си умения към всички елементи от веригата на стойността на тази сделка, в това число:

 • Стратегия за придобиване
 • Отделяния
 • Придобиване след сливане

в) Услуги по осъществяване на сделки

Ние можем да Ви съдействаме да запазите преднината си пред конкуренцията и да се възползвате изцяло от възможностите за растеж за разширяване на своя бизнес и повишаване на приходите.

Като гарантираме, че придобиванията на Вашата организация са стратегически и успешни, ние можем да Ви помогнем да реализирате незабавни предимства от синергия посредством увеличен обсег на бизнеса и понижени разходи, знаейки че бизнесът е бил придобит на правилната цена.

Цикълът на една сделка включва:

 • Дю дилиджънс от страната на продавача и купувача
 • Оперативен дю дилиджънс
 • Финансов дю дилиджънс
 • Независими прегледи на бизнеса

г) Услуги по преструктуриране

 1. Преструктуриране на дълг

Потребностите на Вашата организация трябва да бъдат ефикасни, за да може да се максимизира възвръщаемостта, а оттам и да се реализират ползи за акционерите.

Ние анализираме съществуващите задължения и структурата на собствения капитал, за да разработим курс към оптимално съотношение дълг/собствен капитал. Стабилните ни отношения с банките и другите финансови предприятия ни дават възможност да ги представим пред кредитни институции, които могат да предложат подходящи планове за финансиране на Вашия бизнес. Тези споразумения за структурирано дългово финансиране гарантират, че дълговите ангажименти са постижими, а цената на дълга е минимална. 

б. Управление на оборотния капитал

Като работим директно с ръководството на дружеството, ние можем да помогнем на организацията по отношение на неправилно управляван оборотен капитал и стабилизиране на финансовото представяне. Чрез провеждането на подробен анализ на търговските отношения на дружеството и оперативния му цикъл, нашата цел е изготвянето на постижим план и неговото изпълнение посредством:

 • Изготвяне на прогнози за паричните потоци
 • Прогнозиране на потребностите от оборотен капитал и предлагане на начини за техното осъществяване
 • Провеждане на изследвания на изпълнимостта
 • Разработване на стратегии за изход
Свържете се с нас