Когато компаниите започнат да се озовават в дълбоката вода твърде често, те се удавят; това не е необходимо да бъде именно така. Проблем с паричните потоци може да излезе извън контрол, засягайки производството, оборота и репутацията. Бизнесът често може да има проблеми с намален доход и ограничен паричен поток, което води до потенциална несъстоятелност.

Ние предоставяме услуги свързани с възстановяване и несъстоятелност, за да помогнем на бизнеса да се изправи пред проблемите и да ги преодолее. Оценяваме и съветваме за степента на проблема и определяме какво е необходимо за възстановяването.

Първо търсим конструктивни решения, като приемаме, че ликвидацията не е неизбежна. Нашите специалисти проучват всички опции за корпоративно възстановяване. По този начин ние предоставяме професионална, рентабилна услуга, която предлага практически бизнес препоръки и решения, в ясни, кратки доклади.

Когато не е възможно да се преодолеят затрудненията на компанията, ние предлагаме ясни съвети и препоръки за прекратяването и. Също така можем да посъветваме кредиторите относно възстановяване на дългове при такъв сценарий.

 1. Синдик

Синдикът се използва за целите на налагане на сигурност и обикновено се назначава от банка или фонд с облигация, която включва фиксирана и/или плаваща такса върху активите на дружеството. Бейкър Тили има дългогодишен опит в работата със синдици.

Ние можем да помогнем за синдикирането на вашата компания чрез:

Acting as Receiver

Advising a company where a Receiver has been appointed

 • Действане като синдик
 • Консултиране на компания, в която е назначен синдик

б. Ликвидация

Прекратяване на дружество може да възникне под формата на съдебна или принудителна ликвидация, както и доброволна ликвидация.

От името на компания, която влиза в ликвидация ние:

 • Действаме като номиниран от компанията ликвидатор
 • Изготвяме отчет за състоянието
 • Действаме от името на кредитори на компания, която влиза в ликвидация
 • Присъстваме на събранието на кредиторите
 • Действаме като номиниран от кредитора ликвидатор
 • Преглеждаме исковете на кредиторите срещу компанията
 • Съветваме за запазване на правата върху правото на собственост
 • Предоставяме данъчни консултации преди започването на процеса

в. Услуги свързани с план за оздравяване

Услугите свързани с оздравяване на предприятието, спомагат за проучване на всички възможности на дружество в несъстоятелност да бъде оздравено и да продължи своето съществуване.

Предлагането на план за оздравяване е спасителен процес, чрез който длъжникът и кредиторите могат да предложат алтернатива на ликвидацията на компанията.

От името на компанията можем да:

 • Консултираме дружеството дали подлежи на оздравяване.
 • Консултираме и асистираме на длъжникът/кредиторите в съставянето на план за оздравяване, който да бъде предоставен на съда.

 

Свържете се с нас

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services