Когато компаниите започнат да се озовават в дълбоката вода твърде често, те се удавят; това не е необходимо да бъде именно така. Проблем с паричните потоци може да излезе извън контрол, засягайки производството, оборота и репутацията. Бизнесът често може да има проблеми с намален доход и ограничен паричен поток, което води до потенциална несъстоятелност.

Ние предоставяме услуги свързани с възстановяване и несъстоятелност, за да помогнем на бизнеса да се изправи пред проблемите и да ги преодолее. Оценяваме и съветваме за степента на проблема и определяме какво е необходимо за възстановяването.

Първо търсим конструктивни решения, като приемаме, че ликвидацията не е неизбежна. Нашите специалисти проучват всички опции за корпоративно възстановяване. По този начин ние предоставяме професионална, рентабилна услуга, която предлага практически бизнес препоръки и решения, в ясни, кратки доклади.

Когато не е възможно да се преодолеят затрудненията на компанията, ние предлагаме ясни съвети и препоръки за прекратяването и. Също така можем да посъветваме кредиторите относно възстановяване на дългове при такъв сценарий.

 1. Синдик

Синдикът се използва за целите на налагане на сигурност и обикновено се назначава от банка или фонд с облигация, която включва фиксирана и/или плаваща такса върху активите на дружеството. Бейкър Тили има дългогодишен опит в работата със синдици.

Ние можем да помогнем за синдикирането на вашата компания чрез:

Acting as Receiver

Advising a company where a Receiver has been appointed

 • Действане като синдик
 • Консултиране на компания, в която е назначен синдик

б. Ликвидация

Прекратяване на дружество може да възникне под формата на съдебна или принудителна ликвидация, както и доброволна ликвидация.

От името на компания, която влиза в ликвидация ние:

 • Действаме като номиниран от компанията ликвидатор
 • Изготвяме отчет за състоянието
 • Действаме от името на кредитори на компания, която влиза в ликвидация
 • Присъстваме на събранието на кредиторите
 • Действаме като номиниран от кредитора ликвидатор
 • Преглеждаме исковете на кредиторите срещу компанията
 • Съветваме за запазване на правата върху правото на собственост
 • Предоставяме данъчни консултации преди започването на процеса

в. Услуги свързани с план за оздравяване

Услугите свързани с оздравяване на предприятието, спомагат за проучване на всички възможности на дружество в несъстоятелност да бъде оздравено и да продължи своето съществуване.

Предлагането на план за оздравяване е спасителен процес, чрез който длъжникът и кредиторите могат да предложат алтернатива на ликвидацията на компанията.

От името на компанията можем да:

 • Консултираме дружеството дали подлежи на оздравяване.
 • Консултираме и асистираме на длъжникът/кредиторите в съставянето на план за оздравяване, който да бъде предоставен на съда.

 

Свържете се с нас

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services

Neil Hughes

Managing Partner, Corporate Restructuring Services