В ерата на дигитализацията, облакът, интернет на нещата (IoT) и бързо разширяващата се нужда от мобилност, средата на кибер сигурност е по-предизвикателна от всякога. Организациите са изправени пред многобройни заплахи във все по-разширяващото се поле за атаки. Човешкият фактор продължава да бъде най-слабата брънка и със своето “въоръжаване”, произтичащо от мощните мобилни устройства, имащи достъп почти навсякъде, нивото на заплаха и необходимостта от твърд отговор са във възходяща тенденция.

  • Рамка на архитектурата за сигурност на предприятията и на политиката за информационна сигурност

На все по-предизвикателната среда следва да се обърне внимание с ефективна рамка за информационна сигурност, която изисква обмислянето и предприемането на действия по отношение на всички ключови аспекти, свързани с хората, процесите и технологиите.

Нашата стратегия по осигуряване на сигурността и уменията ни в областта на архитектурата са несравними с екип, който има пряк опит в избора на технологии за сигурност, внедряването им, мониторинга и поддръжката. Нашите проекти включват редица, получили всеобщо одобрение, инициативи в сферата на Информираността по въпросите на сигурността за аудитории от множество сектори в индустрията. И на последно място, нашите експертни умения при въвеждането на ISO27001:2013 подкрепят знанията и способността ни да осигурим стратегии, които могат да бъдат превърнати във всеобхватни системи за управление на информационната сигурност и да бъдат сертифицирани в реален международен стандарт по информационна сигурност.

Атаки и Проникване

Ние използваме международно признати методики в ангажименти за тестване на възможности за външно, както и за вътрешно проникване, които могат да включват процедури за социален инженеринг, безжично проникване или специфични тестове на уеб приложения. Основните ползи, които нашите клиенти могат да извлекат от тези проекти, включват:

  • независима оценка на профила за техническа сигурност на Вашите бизнес операции, зависими от технологиите;
  • структурирана и методически издържана оценка на съответните рискове спрямо целостта, конфиденциалността и разполагаемостта на системите и информацията, които използвате, съхранявате и обработвате;
  • модуларен подход, който да позволи оценката на рисковете извън или в рамките на Вашата вътрешна мрежа, или на тези рискове, които са специфични за мрежата, или за други бизнес приложения;
  • оценка на нивата на заплаха от страна на опортюнистично настроени хакери или физически лица, които извършват индустриален шпионаж срещу Вашата мрежа, системи и информация.

Дизайн и внедряване на DR & BCP

Бизнес и оперативната гъвкавост придобиват все по-голямо значение както от търговска, така и от регулаторна гледна точка. Същевременно наличието на повече възможности спрямо миналото относно това как и къде да се възстановят бизнес системите и процесите означава, че методите за възстановяване след бедствия и осигуряване на непрекъснатост на бизнеса трябва да вземат под внимание всички важни фактори и технологии.

Нашите решения се основават на международно признати методики, преди всичко на ISO27001 и ISO22301, и отразяват следните ключови резултати:

  • кодифициране и приоритизиране на бизнес процесите;
  • дефиниране на Цели за време за възстановяване и Цели за точка за възстановяване;
  • анализ на влиянието върху бизнеса (АВБ) в подкрепа на приоритизирането за възстановяване;
  • анализ на риска (АР) в подкрепа на избора на необходимите контроли и тяхното въвеждане; и
  • стратегии за тестване и прилагане в подкрепа на непрекъснатата сигурност спрямо непрекъснатата ефективност на способността за възстановяване на организацията.

Профилактични проверки на кибер сигурността

Това решение е разработено за организациите, които са заинтересовани да получат независим поглед върху нивото на зрялост и ефективност на тяхната програма за информационна сигурност, за да се предложи оценка на високо ниво на резултата от техните усилия. Ключовият резултат е официален доклад със SWOT анализ (анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите) и конкретни препоръки за подобрение.