Успешното въвеждане на стратегия за трансформиране на бизнеса, движена от технологиите, изисква фокусирани инвестиции и безпроблемно изпълнение. Нашите Стратегически решения за управление на ресурсите дават възможност на клиентите ни да разработят и въведат подход, който осигурява по-висока стойност за бизнеса, гъвкавост и оптимизиране на разходите. В рамките на този контекст ние работим съвместно с клиентите при определянето и изпълнението на желаните от тях цели за бъдещата им позиция посредством структурирана архитектура на технологиите, ефикасни и ефективни рамки за управление на доставчиците и процеси за избор на технологии, които са персонализирани в отговор на специфични за бизнеса изисквания.

Анализ и оптимизиране на бизнес процеси

Стратегията за управление на ресурсите може да бъде ефективна само ако организацията има 360-градусов поглед върху своите оперативни дейности и процеси. В този смисъл, този работен пакет е предназначен да кодифицира мега и основните бизнес процеси на организацията, и да ги раздроби до съответните процедурни стъпки, които улесняват постигането на оперативните практики и цели.

Ние сме помогнали на множество организации да разберат и да анализират критично своите процеси; да реализират икономия на разходи и други форми на оперативна ефективност; и да подкрепят множество свързани инициативи, като въвеждане на нови системи, спазване на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗЛД), провеждане на успешни тръжни процедури и ефективни възможности за Възстановяване след бедствия и непрекъсваемост на бизнеса.

Решения за избор на технологии и доставчици

В днешната, движена от технологиите, среда организациите непрекъснато са „бомбардирани“ от идеи и предложения, свързани с различни технологии и продукти. Да изберат това, което е подходящо, уместно и необходимо за организацията, за да може тя да изпълни основните си цели, често е предизвикателна – а в редица случаи и скъпа – задача.

Нашите методики за избор на технология бяха проверени успешно в индустрии като търговия на дребно, хотелиерство, производство, застраховане, управление на инвестиции, бързооборотни стоки, валутна търговия, логистика и много други. Ние предлагаме изчерпателен подход за управление на ресурсите през целия цикъл, който инкорпорира проектиране на бизнес и технически изисквания, идентифициране на подходящи, международни и местни, доставчици, които да бъдат поканени за оценка, организиране и управление на целия тръжен процес, договаряне с номинираните доставчици на всички финансови и свързани с изпълнението на проекта аспекти, и предоставяне на напълно проверено решение и договор, които нашите клиенти да одобрят.

Преговори за сключване на договори

Ние предлагаме високо-специализиран подход при воденето на преговори относно (или предоговарянето на) договори с трети лица – доставчици от гледна точка на техните оперативни и свързани с предоставянето на услугите аспекти, и техните финансови структури и договорености. Основните движещи сили в тези проекти са разходната ефективност, която можем да постигнем; същественото намаляване на риска чрез избягването на оперативните предизвикателства, които често са част от договорите; и прозрачност на разходите и ангажиментите на нашите клиенти.

Управление на програми и проекти

След подписването на договор за изпълнение, неговото изпълнение представлява дори по-голямо предизвикателство. Нашият екип се гордее с богат опит в управлението на мащабни проекти и програми за клиенти с различна сложност и от различни индустрии. Следвайки структурирани и високоефективни методики, техники и инструментариум за управление на проекти, ние поемаме ролята на Директор на програмата и Управител на проекта от името на нашите клиенти, и работим в сътрудничество с вътрешните екипи и с екипите на доставчиците, за да можем да изпълним целите на проекта и да постигнем резултатите от него в рамките на бюджета и в договорените срокове.

Нашият опит обхваща целия цикъл на изпълнение на проекта, в това число проектиране на бизнес архитектурата, разглеждане на технологии, дефиниране на спецификации и изисквания, стратегии за проверка и тяхното ефективно осъществяване, и планиране и реализация на Въвеждането в ефективна фаза на работа.

Стратегически консултации по управление на риска

Тези решения са фокусирани върху извличането на допълнителна стойност от съществуващите процеси и отношения за управление на веригата на доставки. Обикновено тази стойност се получава от предоставянето на услуги и постигането на по-високо качество, разходна ефективност, или и двете. Нашите техники включват предоговаряне на съществуващи договори с доставчици, организация и провеждане на тръжни процедури, и реинженеринг и оптимизация на бизнес процеси. Едновременното запазване, укрепване и разширяване на отношенията с доставчиците и стратегическите партньорства с ключовите заинтересовани страни за бизнеса на нашите клиенти е от изключителна важност за нас.

Свържете се с нас