В днешния икономически климат властите непрекъснато усъвършенстват своите механизми за събиране на налози с акцент върху косвените данъци. Организациите, работещи в глобален мащаб с все по-сложни сделкитрябва адекватно да преценят дължимите косвени данъци, с цел избегване на нарушения, санкции и глоби.

Данъчни услуги за косвени данъци включват:

  • Консултации по митнически въпроси и въпроси, свързани с международната търгови;
  • Съдействие при данъчни ревизии или други проверки, извършвани от данъчната администрация;

Услуги по спазване на ЗДДС, включително, но не само:

o Регистрация по ДДС;

o Изготвяне и подаване на декларации и информация по ЗДДС, вкл. VIES декларации;

o Управление на риска от нарушения на ЗДДС

  • Съдействие в процеса по възстановяване на ДДС.
Свържете се с нас