Спазването на данъчното законодателство и регулации са постоянно предизвикателство, поради което организирането на процеса по спазване на изискванията e от съществено значение за всеки бизнес. Този процес непрекъснато се усложнява в следствие на честите промени в законодателството и приемане на нови подзаконови нормативни актове, в комбинация с постоянно увеличаваща се цифровизация на приходните администрации.

Постигането на постоянна осведоменост за данъчните промени на национално и международно ниво и спазване на изискванията за все по-голяма прозрачност, пренапряга вътрешните данъчни ресурси и допълнително усложнява спазването на нормативните задължения.

Ние можем да Ви съдействаме при изготвянето, управлението и подаването на данъчни декларации и друга необходима информация в условията на все по-бързо променящата се регулаторна среда.

Услугите по спазване на данъчното законодателство включват:

  • Деклариране и администриране на данъчни задължения;
  • Данъчно планиране;
  • Данъчен преглед на документи и процеси;
  • Услуги относно облагане на физически лица;
  • Данъчно представителство;
  • Водене на преговори с данъчните власти, с цел намиране на решения и разрешаване на спорове.
Свържете се с нас